พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัญญารัตน์ เจริญชาติ  เลขที่สมัคร 631311327  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน