พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายจักรพงศ์ แสนพรหม  เลขที่สมัคร 631311316  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน