พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศัสตรา สุวรรณจันทร์  เลขที่สมัคร 631311306  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน