พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอาภาศิริ มอมไทรัตน์  เลขที่สมัคร 631311305  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน