พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอภิชาติ บริบูรณ์  เลขที่สมัคร 631311303  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน