พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธวัชชัย พ่อจันดา  เลขที่สมัคร 631311300  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน