พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวขวัญชีวา พลกุล  เลขที่สมัคร 631311292  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน