พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพิมพ์ชนก พิมพ์จันทร์  เลขที่สมัคร 631311290  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน