พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอสมาภรณ์ สายแสง  เลขที่สมัคร 631311270  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน