พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวณัฐชยา นามวงศ์  เลขที่สมัคร 631311266  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน