พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรังสิยา จันนามวงศ์  เลขที่สมัคร 631311253  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน