พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายจักรพงษ์ ปัญญาวงค์  เลขที่สมัคร 631311241  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน