พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปรินทร เสาบุบผา  เลขที่สมัคร 631311240  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน