พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนิธิพัฒน์ เคนไชยวงศ์  เลขที่สมัคร 631311239  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน