พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนิรุธ จันทะราช  เลขที่สมัคร 631311235  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน