พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสายรุ้ง อภัยโส  เลขที่สมัคร 631311233  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน