พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภาคภูมิ อัญฤาชัย  เลขที่สมัคร 631311229  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน