พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอินธรัตน์ คำลือชัย  เลขที่สมัคร 631311221  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน