พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวภัทราวดี อุสาพรหม  เลขที่สมัคร 631311216  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน