พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกฤตนัย พรหมแสง  เลขที่สมัคร 631311215  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน