พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชนม์นิภา พรรณขาม  เลขที่สมัคร 631311205  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน