พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรชิตา ศิริวงศ์  เลขที่สมัคร 631311202  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน