พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุนิตา สายรัตน์  เลขที่สมัคร 631311201  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน