พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปัทมา นนจันทร์  เลขที่สมัคร 631311200  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน