พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวดาลิณี มหาวงศ์  เลขที่สมัคร 631311199  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน