พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวีระยุทธ บุญชาญ  เลขที่สมัคร 631311187  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน