พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนริศรา โพธิ์แสนศรี  เลขที่สมัคร 631311183  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน