พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายขจรพงศ์ ปิ่นสุนย์  เลขที่สมัคร 631311176  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน