พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัครพล บุญพินิจ  เลขที่สมัคร 631311166  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน