พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธีรภัทร์ โคทังคะ  เลขที่สมัคร 631311147  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน