พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายปิติพงษ์ พรหมแสง  เลขที่สมัคร 631311144  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน