พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวรวุฒิ จิตต์ภิรมย์  เลขที่สมัคร 631311135  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน