พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเรณุมาศ สินธุศิริ  เลขที่สมัคร 631311128  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน