พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศุภณัฐ สมบูรณ์  เลขที่สมัคร 631311124  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน