พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเทิดพงศ์ หันจางสิทธิ์  เลขที่สมัคร 631311121  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน