พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุกัญญา ปัญญาวัน  เลขที่สมัคร 631311117  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน