พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายต้นตการณ์ มะโนชัย  เลขที่สมัคร 631311109  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน