พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอุทัยวรรณ สีพั้ว  เลขที่สมัคร 631311101  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน