พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพิยดา ไชยะตา  เลขที่สมัคร 631311092  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน