พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววลัยลักษณ์ โสดา  เลขที่สมัคร 631311089  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน