พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐพงษ์ บุญคำภา  เลขที่สมัคร 631311083  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน