พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวิวัฒน์ ตังวิวัฒนาธร  เลขที่สมัคร 631311082  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน