พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอาทิตยา เชื้อจันทา  เลขที่สมัคร 631311068  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน