พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววิภาวินี ธุรารัตน์  เลขที่สมัคร 631311063  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน