พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุพัฒตรา เวชกามา  เลขที่สมัคร 631311061  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน