พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัมรินทร์ สุธรรมจา  เลขที่สมัคร 631311056  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน