พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุพิชญา จูมแพง  เลขที่สมัคร 631311054  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน