พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธีรภัทร์ สัญจรดี  เลขที่สมัคร 631311051  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน