พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรมิตา โสมหา  เลขที่สมัคร 631311050  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน