พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายคมสิทธิ์ อัครจันทร์  เลขที่สมัคร 631311045  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน